Информације

Jaвно комунално предузеће ”Сопот” из Сопота основала је Скупштина општине Сопот 1970. године.

Претежна  делатност предузећа је :
– сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Предузеће обавља и друге делатности:

– уклањање отпадних вода
– скупљање отпада који није опасан
– третман и одлагање отпада који није опасан
– изградња путева и аутопутева
– изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
– услуге осталог чишћења
– услуге уређења и одржавања оклолине
– погребне и сродне делатности

Предузеће је организовано у јединственом процесу рада, а ради ефикаснијег извршавања послова рад се организује по секторима и то:
– сектор водовод и канализација
– сектор чистоћа
– сектор возни парк
– сектор заједничке службе

ВОДОВОД
Вода се обезбеђује из 3 базена, 11 бунара, 6 хидрофора, 2 препумпне станице и једне каптаже укупног капацитета 61,8 лит/сек. Квалитет воде  за пиће се обезбеђује према утврђеним стандардима, контрола квалитета воде врши се минимум 3 пута месечно са 17 различитих тачака на целој територији општине Сопот  од стране ГЗЗЗ. Бунари се прате и контролишу 24 сата видео надзором и ПЛЦ контролером који прати ниво хлора у води и ваздуху. Дежурна служба за хитне интервенције и кварове је дежурна сваког дана 07-19h а центар ѕа пријаву каварова је расположив грађанима 24h.

ЧИСТОЋА
ЈКП “СОПОТ” је поставило на територији општине Сопот oko 550 контејнера за одлагање кућног смећа и 35 контејнера zа одлагање кабастог смећа. У плану је проширење зоне чишћења на све месне заједнице општине Сопот. Распоред сакупљања и одвожења смећа се врши по плану и програму који се израђује на месечном и годишњем нивоу. Сваке среде ЈКП “СОПОТ” сакупља кабасто смеће које грађани могу одложити поред контејнера. За своје потребе (током реновирања,изградње,..и сл.) грађани могу изнајмити контејнер по важећем ценовнику.

Током 2015. ЈКП “СОПОТ” је започело са уређивањем зелених површина у центру Сопота са тенденцијом проширења зона.

ВОЗНИ ПАРК
ЈКП “СОПОТ” располаже са 37 возила. Основни задаци и циљеви пословања овог сектора су:
– скупљање , транспорт и депоновање кућног смећа
– одржавање  улица, локалних, пољских и некатегорисаних путева,
– рад грађевинских машина на изградњи локалних путева и других објеката,
– пражњење септичких јама, одгушење канализације и превоз воде по захтеву корисника

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ
Физичка и правна лица могу радним данима од 07-15h добити све потребне информације о свим услугама које ЈКП “СОПОТ” пружа својим корисницима.

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

011/8251-212
радним данима 07-15h

011/8251-232
сваког дана 24h